Masterdrummer Aly n’Diaye Rose zal 20 maart een workshop Djembé geven en een jamsessie leiden in het Klooster: een unieke kans om te werken met deze djembé en sabar grootheid uit Senegal. Voor meer informatie: Afrika Percussie.

Nieuws

Workshop en jamsessie met Senegalese masterdrummer Aly n'Diaye Rose

De Senegalese masterdrummer Aly n'Diaye Rose zal 20 maart een workshop Djembé geven en een jamsessie leiden in het Klooster. Dit is een unieke kans om te werken met deze djembé en sabar grootheid uit Senegal in de sfeervolle Kapelzaal van wijkcentrum het Klooster in Rotterdam Noord. De Utrechtse wetenschapper Yoad Winter zal een korte lezing geven over de band tussen trommelen en taal. Afgesloten wordt met een jamsessie met Aly & Friends.


Aly zal op djembe en doun douns een Senegalees ritme uitdiepen. De workshop is bedoeld voor mensen met al enige ervaring. Heb je nog nooit gespeeld, dan ben je welkom om te komen kijken. Voor iedereen is er dan een korte lezing door Yoad Winter de Utrechtse hoogleraar die in Senegal onderzoek deed naar de band tussen trommelen en taal. Daarna kan het dak eraf met Aly & Friends. Onder de vrienden van Aly zal zijn onder meer Michiel Moerkek en Steven Brezet.

Programma
19:30 -21:00 Workshop door Aly
21:15-21:45 Lezing door Yoad Winter
22:00-23:00 Jam-sessie met Aly en Friends

Kosten
Workshop € 15,--
Lezing en Jam-sesie met Ali & Friends € 5,--

Locatie
Kapelzaal Klooster Oude Noorden
Ruivenstraat 81

Aanmelding
info@Afrikapercussie.nl

Wat is het Jeugdcultuurfonds

Het Jeugdcultuurfonds is er voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar die graag een culturele cursus willen volgen, maar de ouder(s) of verzorgen hiervoor niet het geld hebben.


Wat is de werkwijze van het Jeugdcultuurfonds Rotterdam?

Ouders kunnen zelf géén aanvraag doen bij het Jeugdcultuurfonds. Professionals uit bijvoorbeeld het onderwijs of maatschappelijk werk, die het gezin goed kennen, mogen wél een aanvraag doen. Wij noemen deze professionals ‘intermediairs’ voor het Jeugdcultuurfonds. Het zijn bijvoorbeeld de schoolmaatschappelijk werker, maatschappelijk werker, de leraar. Iemand die het gezin en de financiële situatie thuis goed kent. De cultuuraanbieder kan geen aanvragen doen.

Wat kan ik doen als ouder?

Zoek zelf een intermediair die voor u de aanvraag kan indienen en zoek ondertussen uit waar uw kind graag les wil volgen. Wat kost het en wanneer begint de cursus. Bedenk goed dat u misschien u uw kind elke week naar les brengt en haalt.

Wat kan de cultuuraanbieder doen?

Alleen door het fonds erkende intermediairs mogen een aanvraag doen voor het gezin. Een cultuuraanbieder kan dit niet, en de aanbieder geeft ouders ook geen inschrijfformulier dat lijkt op een aanvraag voor het Jeugdcultuurfonds. Wijst u ouders op de werkwijze van het Jeugdcultuurfonds, zodat zij zelf een intermediair vinden.

www.jeugdcultuurfonds.nl/rotterdam/

010-4790137 ma/di/wo

Pedagogische wijkvisie, wat is dat?

Op 10 februari om 10:00 uur geven opvoedwinkel Twinkeltje en DOCK uitleg over de pedagogische wijkvisie. Deze visie is een set afspraken die professionals en bewoners met elkaar hebben geformuleerd om kinderen een optimale ontplooingskans te bieden.

Klik om verder te lezen.


Pedagogische visie.

 Inleiding:

In het gebied Noord wonen gezinnen met diverse culturele en etnische achtergronden, met verschillende opvattingen over normen en waarden. Ongeacht de verschillen, wensen alle ouders dat hun kind een betere of minstens net zo goede toekomst zal hebben als zijzelf. Dit is wat mensen bindt.

Een kind brengt naast thuis veel tijd op school- en naar mate het ouder wordt meer in de wijk door en vindt de opvoeding ook daar plaats. De sociale omgeving is in het opvoeden en opgroeien voor ouders en kinderen van waarde, blijkt ook uit onderzoek. Betrokkenheid bij de opvoeding van de naaste omgeving wordt de pedagogische civil society genoemd.

In een pedagogische civil society is een eenduidig pedagogisch klimaat van belang om duidelijkheid te scheppen over hoe we met kinderen en met elkaar omgaan en hoe we omgaan met afspraken en regels. We geloven er in dat een positieve benadering meer effect scoort dan sancties.

In een goed pedagogisch klimaat kunnen kinderen veilig, gezond en kansrijk opgroeien, het schept duidelijkheid en stimuleert samenwerking tussen onderwijs, welzijnspartners, ouders en anderen.

Onder een eenduidig pedagogisch klimaat ligt een gedeelde pedagogische visie, waarbij overeenstemming is over: - de visie op het Kind; -het doel dat wordt nagestreefd, wat:willen we bereiken met die pedagogische visie; - de kernwaarden; en uiteindelijk - hoe  vertalen we de visie in gedragsregels en hoe dragen we die uit.

Voor een goedwerkende pedagogische civil society is het  kennen en gekend worden belangrijk. Dit betekent dat minimaal  de basisgegevens van een kind bekend zijn: naam, adres, telefoonnummer ouders. Regelmatig contact met de ouders over de positieve maar ook negatieve ontwikkeling van hun kind onderhouden is van belang om een vruchtbare samenwerkingsrelatie met ouders op te bouwen.

Visie op Kind

Ieder (mens)kind is uniek en heeft zijn/ haar eigen persoonlijkheid en talenten. Een kind ontdekt  en onderzoekt op eigen wijze de leefomgeving. Kinderen vinden het fijn om te gaan met andere kinderen en leren hiervan. De omgeving: gezin, familie, school, vrienden, wijkbewoners en de band daar tussen, zijn van groot belang voor de ontwikkeling van het kind.

Doel

Het doel van een goed pedagogisch klimaat is een omgeving creëren waar een kind kansrijk, gezond en veilig kan uitgroeien tot een zelfstandige, democratisch denkend, sociaal, zelfredzame burger die vertrouwt op eigen kracht en een bijdrage levert aan de maatschappij.

Kernwaarden

Om uit te kunnen groeien tot een volwaardig lid van de maatschappij zijn de kernwaarden: Gezond, Veilig en Kansrijk de basis.

Gezond:

Gezondheid is een voorwaarde voor een goede ontwikkeling. Voor een gezond leven zijn gezond en regelmatig eten, voldoende beweging en een gezond milieu in- en buitenshuis (school) een belangrijke voorwaarde.

We stimuleren een gezonde levenstijl op school, thuis en in de vrije tijd.

Veilig:

Het bieden van (een gevoel van) Veiligheid heeft een sociale( emotionele)  en een fysieke component.

Fysieke veiligheid betreft een verkeersveilige woon- en leefomgeving.

In een sociaal veilige omgeving is respect hebben voor de eigenheid van ieder kind is het uitgangspunt. Sociale veiligheid biedt een omgeving waar je kunt ontdekken, anders mag zijn, of een andere mening mag hebben, fouten mag maken en waar duidelijke regels en grenzen zijn. Dit vergroot het gevoel van eigen waarde en zelfvertrouwen en bevordert de ontwikkelingskansen van een kind.

Kansrijk

In de wijk stemmen we af en werken we samen om kinderen een breed palet aan mogelijkheden te bieden waardoor kinderen de mogelijkheid hebben om hun talenten te ontdekken. Kinderen krijgen de kans om hun persoonlijke en sociale competenties te ontdekken en te exploreren.

Onder persoonlijke competenties verstaan we:
-        motorische/ sportieve
-        creatieve
-        taal- en cognitieve kwaliteiten.

Onder sociale competenties verstaan we:
-        samenwerken
-        een ander helpen
-        kunnen luisteren
-        mening kunnen verwoorden
-        conflicten oplossen.

Gedragsregels, normen en waarden.

De kernwaarden worden vertaald in gedragsregels. Per organisatie kunnen deze verschillen. Op school kunnen en mogen andere gedragsregels worden gebruikt dan in de vrije tijd.

Bij gezamenlijke activiteiten worden eensluidende regels gebruikt.

Gedragsregels stellen we zoveel als mogelijk gezamenlijk met de kinderen op.

Om deze regels geen dode letter te laten zijn, wordt regelmatig bij buiten activiteiten één van de regels vertaald in een activiteit. Hierdoor zullen de regels beter beklijven en worden opgevolgd. Daarnaast kunnen gedragsregels blijvend onder de aandacht worden gebracht door ze te visualiseren op diverse plekken in de wijk.

Regels die nu gebruikt worden bij activiteiten op de pleinen zijn helder en positief geformuleerd.

  • We zijn aardig voor elkaar en helpen elkaar als het nodig is
  • We luisteren naar de begeleiders
  • We houden het terrein netjes, rommel doen we in de prullenbak
  • Wij lossen onze problemen op met goede woorden

Deze regels kunnen worden aangepast naar gelang de voorkeur/ behoefte van de partners. Belonen en aanmoedigen

We geloven er in dat een positieve benadering meer effect scoort dan sancties. Goed gedrag wordt aangemoedigd en beloond waardoor kinderen leren dat goed gedrag loont. Ongewenst gedrag wordt zoveel mogelijk genegeerd. Als een kind ongewenst gedrag blijft vertonen volgen consequenties. Er is eenduidigheid binnen de organisatie over de consequenties die gehanteerd worden bij ongewenst gedrag, zodat voor een ieder (kind, werkers, leerkracht, ouders) duidelijk is hoe die consequenties er uitzien.

Nieuw bij het Klooster: Kinderzwerfboekenstation

Donderdag 22 januari is de nieuwe lading kinderzwerfboeken gekomen voor de boekenfoyer in het Klooster en voor de Duimdrop op het Johan Idaplantsoen. De kinderen van de Duimdrop kwamen ze persoonlijk ophalen. Geweldig, hoe blij die kinderen waren bij het zien van de boeken. Met vereende kracht hebben ze de boeken naar de speeluitleen gesjouwd. In de boeken foyer is een aparte plank voor de kinderzwerfboeken ingeruimd.


Sinds donderdag heeft het boekenfoyer van Het Klooster een Kinderzwerfboek-station, een ruilkast met kinderzwerfboeken. Kinderzwerfboek is een initiatief van het Nationaal Fonds Kinderhulp. Het idee van Kinderzwerfboek is simpel: kinderboeken met een zwerfsticker worden overal achtergelaten. Kinderen mogen ze gratis meenemen om te lezen. Ze moeten ze daarna weer laten zwerven bijvoorbeeld in een Kinderzwerfboek-Station, basisscholen, wachtruimtes, etc. Voor meer informatie: www.kinderzwerfboek.nl. Graag willen wij nog meer kinderzwerfboeken voor ons station. Daarom roepen wij iedereen op eigen kinderboeken uit zwerven te sturen door ze achter te laten in ons Kinderzwerfboek-station. Zwerfstickers zijn te vinden bij het station.

Klik hier voor het archief met alle nieuwsberichten